094-9415652

ถาม-ตอบ ปัญหาบัญชีภาษีอากร ล่าสุด

ถาม-ตอบ ปัญหาบัญชีภาษีอากร จากคุณ “พัชรินทร์”

ทางร้านพึ่่งจดทะเบียนเป็น หจก. ตอนเดือน ธค.60 ใบกำกับภาษีซื้อของเดือน มค.61 ที่ได้รับหัวยังเป็นชื่อเดิม(ในนามร้าน) อย่างนี้เรายังนำมาเครดิตภาษีได้ไหมค่ะ หากไม่ได้มีวิธีการอย่างไรบ้างค่ะ คำตอบ: ตอนนี้เราเป็นหจก.แล้ว จะนำใบกำกับภาษีที่เป็นชื่อร้านเดิมมาเครดิตภาษีไม่ได้ค่ะ จะต้องเป็นชื่อหจก.และมีรายละเอียดตรงตามที่เราจดทะเบียนไว้ วิธีแก้คือ นำใบกำกับภาษีฉบับนี้ไปให้ผู้ออกยกเลิก แล้วออกใบกำกับภาษีใหม่ให้เราเป็นชื่อหจก.ค่ะ

ถาม-ตอบ ปัญหาบัญชีภาษีอากร จากคุณ “แก้ว”

ถ้าเราจะตัดสต็อคสินค้าคงเหลือออกเนื่องจากสินค้าเสื่อมสภาพ ต้องตัดอย่างไร คำตอบ: การตัดสินค้าเสื่อมสภาพมี 2 วิธี คือ 1) ตัดบัญชีไปเลย วิธีที่1. จะถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม และในส่วน VAT.ก็ถือเป็นการขาย 2) ทำลายสินค้าตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร วิธีที่2. จะถือเป็นรายจ่ายได้ และในส่วน VAT.ก็ไม่ถือเป็นการขาย การทำลายสินค้าตามหลักเกณฑ์ ของกรมสรรพากร ต้องปฎิบัติดังนี้ 1. เชิญผู้สอบบัญชีมาเป็นพยานในการทำลายสินค้า 2. มีหลักฐานในการรับคืน ลงชื่อลูกค้า และพนักงานรับคืน 3. แจ้งสรรพากรล่วงหน้า 30 วัน เว้นแต่เป็นสินค้าที่เก็บรักษาไม่ได้ 4. ฝ่ายขาย ฝ่ายคลัง ฝ่ายบัญชี ร่วมสังเกตการณ์ ลงชื่อเป็นพยานการทำลายสินค้า 5. กำหนดเงื่อนไข และตรวจสอบว่าสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไข 6. มีผู้พิจารณา และอนุมัติในการทำลายสินค้า 7. ตรวจนับสินค้าที่รอการทำลาย และแจ้งฝ่ายบัญชีทราบ

ถาม-ตอบ ปัญหาบัญชีภาษีอากร จากคุณ “วรวรรณ”

นายซื้อที่ดิน 1 แปลง แต่ให้ใช้ชื่อลูก 2 คน เป็นเจ้ากรรมสิทธิ์ที่ดินนั้น  ต่อมาได้มีผู้ติดต่อขอเช่าที่ดินแปลงดังกล่าว  อยากทราบว่า 1.  ทำสัญญาใช้ชื่อ 2 ชื่อ ค่าเช่าจ่ายให้ปีละ 1 ครั้งให้ผู้เช่าจ่ายเช็ค 2 ใบ และ หัก ณ ที่จ่าย 2 ใบแยกเป็นของแต่ละคน ได้หรือไม่  เนื่องจาก แต่ละคนสามารถหักค่าลดหย่อนไม่เท่ากัน  2.  กรณีภาษีโรงเรือนที่ผู้เช่าเป็นผู้ชำระแทน เราจะถือเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีหรือไม่ เพราะอะไร เนื่องจากเรามิได้รับเงินแต่ต้องจ่ายเข้าเขตฯ 3.  สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 15%  แต่ถ้าเรามีค่าใช้จริงที่เกิดขึ้น เช่น ค่าพนักงานคอยตรวจสอบสถานที่ๆ ให้เช่า และ มีใบเสร็จ ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง เราสามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จริงได้หรือไม่ และไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้  ขอบคุณค่ะ คำตอบ: นายซื้อที่ดิน 1 แปลง แต่ให้ใช้ชื่อลูก 2 คน เป็นเจ้ากรรมสิทธิ์ที่ดินนั้น ต่อมาได้มีผู้ติดต่อขอเช่าที่ดินแปลงดังกล่าว …

ถาม-ตอบ ปัญหาบัญชีภาษีอากร จากคุณ “smith”

การให้คะแนนสะสมลูกค้ามาแลกของรางวัล ตาม IFRIC 13 หากบริษัทตั้ง Deferred Income ไว้แล้ว และในกรณีที่ลูกค้ามาใช้คะแนนแลกของรางวัล บริษัทต้องบันทึกบัญชีดังนี้ ถูกต้องหรือไม่ 1. บันทึกบัญชีลดรายได้รอการรับรู้ Dr. Deferred Income Cr. Revenue 2. บันทึกค่าใช้จ่าย จ่าย Vendor Dr.Marketing Expense Cr. Vendor หรือบริษัทต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายการ Contra รายได้ ขอบคุณครับ คำตอบ: เนื่องจากผู้ถามไม่ได้ระบุว่าเป็นกิจการใด จึงเข้าใจว่าถ้า ใช้ IFRIC13 ต้องเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ/กิจการที่เป็นบ.ย่อยของ PAE ซึ่งการบันทึกบัญชีตามที่ระบุมาถูกต้องแล้วคือ จะทยอยตัด Deferred income เมื่อมีการใช้สิทธิตามโปรแกรมที่ให้แก่ลูกค้า และบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทันทีเมื่อเกิดรายการ